Печат
ПДФ

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Уважаеми работодатели,

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е годишна и се подава в териториалните дирекции "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието. Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (бр. 12 от 12 февруари 2010г.) от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените лица уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда" в срока за подаване на декларацията.
 

Задължение за подаване на декларация или уведомление


Всички задължени лица трябва да подадат за предходната година:

•    декларация, ако:
- нямат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ"
или
- имат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА ГИТ, но през предходната година са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.)
•    уведомление, ако:
- имат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА ГИТ, и през предходната година не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.).

Срокът за подаване на декларацията или уведомление за непроменени обстоятелства е до 30 април 2012г.