Форма за запитвания

 • Информация за фирмата
 • Брой на обектите:
 • Фирмена организация по безопасни и здравословни условия на труд
 • Определено ли е лице по безопасност и здраве при работа:
 • Определено ли е лице за провеждане на инструктажите:
 • Изграден ли е комитет/група по условия на труд:
 • Има ли предходно обслужване от служба по трудова медицина:
 • Фирмена документация по безопасни и здравословни условия на труд
 • Документи за провеждане на инструктаж:
 • Документи за учредяване на комитет/група по условия на труд:
 • Дневници - трудови злополуки, работно време и други:
 • Документи за оценка на риска:
 • Физиологичен режим на труд и почивка:

 • Защита на личните данни