Печат
ПДФ

Oсновни документи, съгласно нормативните изисквания на трудовото законодателство:

document imaging 1


•    Изготвяне на комплект документи при създаване на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите свързани със защитата  от професионалните рискове и превенция на тези рискове:
o    заповед за определяне на орган по безопасност и здраве при работа;
o    управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд;
o    отговорности в работата на длъжностното лице по безопасни и здравословни условия нa труд;
•    Създаване на организация за цялостно прилагане на Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване за здравословни и безопасни условия на труд:
o    изготвяне на заповед за провеждане на видовете инструктажи;
o    разработване на програми за видовете инструктажи;
o    служебни бележки за проведен начален инструктаж;
o    консултативна дейност, относно документиране на инструктажите, съгласно нормативните изисквания;
•    Изготвяне на документи за учредяване на комитет (група) по условия на труд в предприятието;
•    Изготвяне на заповед за лицето отговарящо за регистъра за трудовите злополуки;
•    Изготвяне на примерна заповед за определяне на лице от електротехническия персонал, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансформатори, съгласно изискванията на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
•    Ревизионна книга;
•    Общи изисквания по здравословни и безопасни условия на труд;
•    Правила за първа долекарска помощ при електрически поражения;
•    Правила (инструкции) за безопасна работа за всички видове дейности, машини и съоръжения.
 
Специализирани документи в областта на здравословните и безопасни условия на труд:
•    Разработване на документи във връзка със застраховането за риска "трудова злополука";
•    Разработване на правилник за вътрешния трудов ред, съгласно изискванията на Кодекса на труда;
•    Разработване на физиологичен режим на труд и почивка, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
•    Разработване на документи, във връзка с необходимостта от определяне на работни места за трудоустрояване;
•    Разработване на списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията на чл. 247, ал. 1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
•    Разработване на план за предотвратяване и ликвидиране на аварии, съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 248 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
•    Разработване на препоръки, съобразени с физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести, съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 16 за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести.